Chief Financial Officer

De Raad van Commissarissen en het directieteam van Spaarnelanden zijn op zoek naar een ondernemende Chief Financial Officer (CFO).
Haarlem | Wesselo & Partners | 2019-05-06
WO Fulltime Directie

Functieomschrijving
De Raad van Commissarissen en het directieteam van Spaarnelanden zijn op zoek naar een ondernemende Chief Financial Officer (CFO) die zijn/haar vak kan overstijgen, duurzame waardencreatie weet te vertalen naar producten en diensten van het bedrijf, een transitiedenker is, met beiden benen op de grond staat en de organisatie mee kan nemen in de verandering.

De CFO zal, net als de andere directeuren, de organisatieverandering aansturen en richting geven. Eveneens zal hij/zij mee moeten denken over de kansen en mogelijkheden van vernieuwingsprojecten, diensten en producten. Door het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten worden bedrijfsvoeringprocessen efficiënter, blijven grondstoffen behouden en kan duurzame mobiliteit worden gerealiseerd. Dit alles in samenspraak met ketenpartners.

De CFO is verantwoordelijk voor de eenheid bedrijfsvoering (28 fte), die bestaat uit afdeling; Finance, Business Control, Informatie Technologie, Facilitaire Zaken, Inkoop en Aanbesteding. De eenheid staat aan de vooravond van de transitie naar waardencreatie. De CFO zal samen met zijn/haar team een verandertraject bepalen waarbij zij de komende jaren gaan werken aan deze nieuwe manier van denken en doen.

De CFO is degene die het financieel jaarverslag opstelt volgens de methode van de GRI en afstemt met de opdrachtgevers, inwoners en de politiek. Een CFO die duurzame waardencreatie in zijn/haar bloed heeft en dit kan vertalen naar niet alleen financiële indicatoren.

Spaarnelanden is op zoek naar iemand die waarden niet alleen financieel uitdrukt. De aandacht moet uitgaan naar relevantie, consistentie en betrouwbaarheid van andere indicatoren, naast financiële informatie. Eigenlijk gaat de CFO de organisatie vanuit zijn/haar vakgebied helpen in een verandering van denken vanuit vernieuwende informatie- en sturingssystemen en verantwoordingen. Hij/zij zal, naast financiële kennis en ervaring met het ontwerpen van nieuwe systemen, informatie en bijbehorende dataverzameling zodanig moeten organiseren dat deze betrouwbaar zijn voor de accountant. De nieuwe CFO is intrinsiek betrokken bij de onderneming, omgeving, stad en de wereld en wil hierin een voortrekkersrol vervullen. Een inclusief denker.

Functie-eisen en ervaring

Kerncompetenties

Persoonlijkheidsprofiel
Een gedreven professional met een overtuigende persoonlijkheid. Een inspirator met een creatieve geest, die spiegelt, stimuleert en coacht. Die de filosofie van waardencreatie zich eigen maakt en met verve uitdraagt. De CFO is een toegankelijk gesprekspartner, kan reflecteren op het eigen functioneren, is een teamspeler, investeert in zijn/haar teamgenoten en houdt van een goede sfeer.

Bedrijfsprofiel: Spaarnelanden N.V.
Spaarnelanden verzorgt voor de gemeenten Haarlem en Zandvoort het beheer en onderhoud in de openbare ruimte. De taken die ze uitvoert zijn afvalinzameling en reiniging, groenonderhoud en het onderhoud aan speeltoestellen en verhardingen. In Zandvoort is Spaarnelanden ook nog verantwoordelijk voor het onderhoud van het strand en de riolering en in Haarlem worden de parkeervoorzieningen in de stad beheerd. Spaarnelanden beschikt over een eigen wagenpark.

Als maatschappelijke onderneming creëert Spaarnelanden op zoveel mogelijk manieren waarde voor de lokale samenleving door te werken aan een duurzame en plezierige samenleving. Spaarnelanden wil, nu en in de toekomst, de motor zijn voor een duurzame en plezierige leefomgeving voor burgers en bedrijven. De bedoeling van Spaarnelanden is optimaal zorgdragen voor de leefomgeving in haar werkgebied. Verduurzaming van de leefomgeving draagt onlosmakelijk bij aan deze belevingskwaliteit.

Voorheen was Spaarnelanden een beheerdienst van de gemeente Haarlem. Inmiddels is ze doorgegroeid naar een innovatief bedrijf die een sleutelrol heeft in de transitie naar duurzaam klimaatbeleid, keteneconomie, circulariteit en mobiliteit. Waar afval meer dan een grondstof is, duurzaamheid kansen krijgt en een bijdrage geleverd wordt aan de energietransitie. Door het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten worden bedrijfsvoeringprocessen efficiënter, blijven grondstoffen behouden en wordt duurzame mobiliteit gerealiseerd.

Waar overheden niet altijd operationele beleidsoplossingen kunnen bieden voor duurzaamheid en verbetering van de leefkwaliteit en het bedrijfsleven te versnipperd is om op stedelijke schaal iets te betekenen, kan Spaarnelanden nieuwe producten en diensten aanbieden.

Het draait vooral om het aanjagen en structureren van vernieuwingsprojecten in lijn met de kernactiviteiten van Spaarnelanden, al dan niet in nauwe samenwerking met de ketenpartners. Als maatschappelijke onderneming (social enterprise) kan Spaarnelanden ook andere projecten ontwikkelen en aanbieden waardoor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt meer kansen krijgen zich te ontplooien, afvalscheiding verder ontwikkeld wordt, stadsecologie professioneler kan worden ingezet, voortouw genomen kan worden in duurzame logistiek en de cohesie in wijken vergroot wordt. Als katalysator helpt Spaarnelanden de ontwikkeling naar een duurzame, gezonde en prettige leefomgeving door te innoveren in de eigen bedrijfsvoering en pakt ze marktkansen op. De activiteiten zijn erop gericht om de lokale samenleving te versterken. Door bijvoorbeeld de eigen milieuvoetafdruk te verkleinen en bedrijven en bewoners te ondersteunen bij hun duurzaamheidsambities. Dit levert Spaarnelanden goodwill op, die hard nodig is bij het werken in de openbare ruimte.

Met de aanwezigheid in de buitenruimte hebben de medewerkers van Spaarnelanden een oog- en oorfunctie. Ze zijn aanspreekbaar, zichtbaar en kunnen zaken signaleren. Hierdoor weten zij wat duurzaam kan bijdragen aan een betere leefomgeving en sociale cohesie. Die ideeën leiden soms tot innovatieve projecten, die mogelijk in de bedrijfsvoering worden opgenomen als ze maatschappelijk rendement opleveren en passen bij de missie en visie.

Spaarnelanden is opgericht om de leefomgeving fijner en duurzaam te maken. Daarvoor is de organisatie ingedeeld in drie samenhangende hoofdprocessen, waarmee waarde gecreëerd wordt. Deze waarde kan niet altijd uitgedrukt worden in geld. Het wordt ook teruggezien in de ontwikkeling van mensen, sterkere maatschappelijke banden, een lagere belasting van de aarde en toename van expertise en ontplooiingskansen.

De hoofdprocessen zijn:

In het bedrijf worden de werkzaamheden vanuit vier kernwaarden uitgevoerd namelijk:

De organisatie
Innovatie heeft een belangrijke plek in de bedrijfsvoering van Spaarnelanden. Het is nodig dat medewerkers vanuit hun dagelijkse werkzaamheden en kernactiviteiten nieuwe wegen zien en ontwikkelen naar een duurzame, gezonde en gelukkige leefomgeving. Vooral in relatie en in samenhang met andere partijen. Spaarnelanden onderhoudt dan ook over tal van onderwerpen contact met stakeholders. De belangrijkste stakeholders zijn de eigen medewerkers, opdrachtgevers en de mensen die in Haarlem en Zandvoort wonen en werken.

De medewerkers van Spaarnelanden leggen hun oor voortdurend te luister bij wijkraden, maatschappelijke organisaties en de politiek. Het organisatie-verandertraject spoort medewerkers aan zelf meer initiatieven te nemen en ontwikkelgericht te denken en werken. Eveneens worden verantwoordelijkheden voor projecten goed belegd in de organisatie, zodat er rust ontstaat ten behoeve van ontwikkeling en innovatie.

Het jaarverslag is volgens de Global Reporting Initiative vastgesteld. Stakeholders hebben zelf aangegeven waarop ze gerapporteerd willen worden. Dit laat direct zien hoe Spaarnelanden zelf en haar omgeving onderwerpen waarderen en beschouwen. Dit zijn dus thema’s die de stakeholders erg relevant vinden en/of volgens de directie veel impact hebben op de duurzaamheid van de organisatie en diensten.

Spaarnelanden heeft 298 medewerkers in dienst. Ze is ISO 14001 gecertificeerd voor milieurisico’s. Ze heeft een begroting van ongeveer € 18 miljoen waarbij de jaarlijkse intentie is om 5% omzetgroei te garanderen via de kernactiviteiten en door ontwikkeling en marketing van aanvullende adviesdiensten. Tevens is er 2,5% veranderbudget, waarbij het idee is dat innovatie ook leidt tot nieuwe inkomstenbronnen.

Het directieteam
Het directieteam bestaat uit drie leden: de algemeen directeur, de directeur Klant & Innovatie (a.i.) en de Chief Financial Officer (CFO). De recent opgestelde visie en missie van de organisatie en de daarbij horende ontwikkeling van de organisatie vraagt een actieve en stimulerende rol van de directieleden. De directeur innovatie is degene die de innovatieve projecten begint via startups en zorg draagt dat deze renderen.

De Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen bestaat uit drie leden. Adviseur van de RvC is de CFO.
De RvC en het directieteam zijn op zoek naar een nieuwe CFO, tevens directielid en adviseur van de raad.

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo & Partners. Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via onze website www.wesselopartners.nl.